... dáme Vaší vodě čistotu a energii!

Horní menu

Reverzní osmóza

Moderní a ohleduplný způsob odsolení pitné, užitkové, brakické a silně zasolené (např. mořské) vody bez použití chemie. Umožňuje odstranění veškerých rozpuštěných látek anorganického a organického charakteru včetně bakterií. Touto metodou je možné vyrábět jak pitnou vodu, tak i vodu pro technolo-gické účely různé vodivosti a to až do měrné vodivosti pod 0,001 mS/m.

Osmoza je přirozený proces, jehož podstatou je oddělení částic vody od substancí, které jsou ve vodě rozpuštěny. Proces umožňuje získání vody zbavené škodlivin jako jsou: jedovaté chemické sloučeni-ny, těžké kovy, bakterie, viry.

 K odsolování se používají polysulfonové membrány, které vykazují vedle vysokého průtoku především dobré chemické vlastnosti a tím dosahují vysokého zachycení solí. Podle obsahu solí ve vodě a poža- davků na čistotu vody se používají různé druhy membrán. Membrány jsou nízkotlaké a mají malé ná-roky na spotřebu energie.

 Na jakém principu pracuje reverzní osmóza ?

Máme-li dva roztoky o různé koncentraci, oddělené propustnou membránou jako je např. stěna buňky, pak vlivem většího energetického náboje v méně zakoncentrovaném roztoku začne proudit rozpouštědlo (voda) do více zakoncentrovaného roztoku, dokud není dosaženo rovnováhy. Tomuto jevu se říká osmóza. Jejím důsledkem je rozdíl hladin roztoků na obou stranách membrány. Hodnotě tohoto rozdílu hladin říkáme osmotický tlak. Působíme-li na více zakoncentrovaný roztok tlakem větším než je osmotický, proudí rozpouštědlo opačným směrem. Reverzně osmotické zařízení pracuje s membránou, která protlačí vodu skrze póry, ale větším molekulám minerálů v průtoku zabrání. 

 Membrány

K odsolování se používají polysulfonové membrány.Tyto membrány vykazují vedle vysokého průtoku především dobré chemické vlastnosti a tím dosahují vysokého stupně zachytávání solí. Podle obsahu solí ve vodě a požadavků na čistotu vody se používají různé druhy membrán. Výběr probíhá pomocí počítačového programu. V současné době se používají zejména membrány ULP (ultra low pressure). Vyznačují se zvětšenou plochou, jsou nízkotlaké s malými nároky na spotřebu energie.

 Zařízení

Aq-technik s.r.o. dodává zařízení ze sériových výrob předních světových výrobců těchto zařízení. Zařízení jsou ve standardních provedení – nástěnné, stojící nebo zabudované v nerezovém rámu. Jedná se o značková zařízení splňující nejpřísnější kritéria kvality.

Reverzně osmotické zařízení se dodává na základě předloženého rozboru vody nebo dodání surové vody určené k úpravě. Na základě vyhodnocené analýzi vody lze navrhnout typ zařízení, případné alternativy včetně nutných předúprav vody pokud to složení vody vyžaduje.

 Příklady užití zařízení reverzní osmóza RO

Úprava odpadních vod, užitkových vod, úprava vody pro farmaceutické potřeby, úprava vody pro kotle, výrobu páry, úprava chladicí vody, výroba pitné vody z vody mořské, výroba vody pro specifické užití v elektrickém a polovodičovém průmyslu, úprava pro mycí účely,  zvlhčovače vzduchu, laboratoře, náhrada za destilační kolony, úprava pro výrobu v lihovarech, pivovarech apod... 

 

VSTUPTE