... dáme Vaší vodě čistotu a energii!

Horní menu

Změkčování - demineralizace vody:

Změkčování, nebo-li demineralizace vody je chemický proces, při kterém se zamění vápníkové a hořečnaté sole za neškodné sole sodné. Tvrdost vody určují sloučeniny vápníku a horčíku. Hodnoty se vyjadřují v různých jednotkách, nejběžněji používamé jsou udá- vané hodnoty celkové tvrdosti vody v mmol/l nebo ve ºdH (stupních německé tvrdosti).

Pro přepočet platí definice: 1 mmol/l = 5,6º dH

Hodnocení vod podle celkové tvrdosti vody:

 velmi měkká                                 do 0,75 mmol/l do 4,2 ºdH
 měkká      od 0,75 mmol/l do 1,50 mmo/l  od   4,2 ºdH do   8,4 ºdH
 středně tvrdá                      od 1,50 mmol/l do 2,25 mmol/l  od   8,4 ºdH do 12,6 ºdH
 tvrdá     od 2,25 mmol/l do 4,50 mmol/l   od 12,6 ºdH do 25,2 ºdH
 velmi tvrdá                           od 4,50 mmol/l do 9,00 mmol/l  od 25,2 ºdH do 50,4 ºdH
 extrémně tvrdá nad 9,0 mmol/l  nad 50,4 ºdH

Pokud je voda používána pro pitné účely, musí být ve změkčené vodě zachován minimální obsah vápníku a horčíku. Pro užitkové účely je vhodná voda s co nejmenší celkovou tvrdostí. Vysoká celková tvrdost vody způsobuje známé vytváření vodního kamene a to jak ve vlastním potrubí, tak i v zařizovacích předmětech (pračky, myčky atd.). 

Pro provozování řady zařízení (kotle atd.) musí být z vody vápník a hořčík odstraněn zcela. V tomto směru je bezpodmínečně nutné dodržet přílušné normy určující kvalitu vody a pokyny výrobce zařízení.

Změkčovací zařízení odpovídají evropským normám č. 89/336/EWG s elektromagnetickou snášenlivostí, k tomu přílušné trafo 24 V/50 Hz odpovídající rovněž normám č. 73/23 EWG.

Metoda změkčování je založena na klasickém principu výměny iontů. Proplach a regenerace se provádí roztokem chloridu sodného (soli). Hmota na výměnu iontů je pevná zrnitá látka z umělé pryskyřice, ve které jsou obsaženy aktivní skupiny iontů. Proto má umělá pryskyřice schopnost vyměňovat anionty nebo kationty. Tyto výměny mohou probíhat jen mezi ionty stejného náboje. Kationty jsou kladné a anionty záporně nabité částice. Při procesu změkčování (výměna kationtů) bude probíhat např. výměna s ionty sodíku (Na+) a chloridu sodného (NaCl).

Pro určení změkčovacího zařízení je určující celková tvrdost, kterou tvoří suma tvrdosti karbonátů a nekarbonátů.

Platí definice:  1 stupeň dH (1º dH) = 10 mg (CaO) = 0,178 mol/m³

Jestliže 1 l kationtové výměnné látky může přimout 4º dH, tj. 40 mg/l CaO, tj. 0,714 mol/m³, jedná se o velmi účinné změkčovací zařízení.

Příklad: celková tvrdost 20º dH, spotřeba vody 10 m³/den

               20º dH a 10 m³ = 200º dH x m³.

               200º dH : 4º dH x m³  (výměnná pryskyřice pro 1 l pryskyřice)  = 50 l pryskyřice

               Pro regeneraci bude potřeba 240 g soli (NaCl) na litr pryskyřice, tj. 12 kg na 10 m³ měkké vody

AQ – změkčovací zařízení jsou kompletně vyrobená zařízení, která jsou podle velikostí sestavena z jednotlivých komponentů. U zařízení do kapacity 280 je výměnná pryskyřice (v regenerovaném stavu) dodávaná již v zařízení. U ostatních typů je iont.  pryskyřice dodávána k naplnění na místě (z důvodu manipulačních – bezpečného transportu).

Změkčovací zařízení jsou dodávána v jednodílném nebo duplexovém provedení. Zařízení v této kapitole se liší nejen kapacitou, ale i použitými řídícími systémy (ventily) – časově, průtokově, počítačově, impulsně atd. řízené.

Při použití jednodílného zařízení (kabinentní provedení nebo s oddělenou soleovou nádobou) mějte vždy na paměti, že zařízení může v automatické režimu regenerovat max. 1x denně. Dále mějte na paměti, že regenerace probíhá u jednotlivých  typů zařízení 90 – 120 minut a že u jednodílných zařízení  v době regenerace je při odběru dodávána voda neupravená – nezměkčená.

Na závěr několik dobrých rad:

         aby mohla regenerace bezchybně proběhnout, musí být zajištěn tlak vody před zařízením min. na úrovni 2,5 bar

         před změkčovací zařízení instalujte ochranný filtr o poréznosti 90-120 µ

         v soleové nádobě ponechávejte větší množství soli (spotřebu to nijak neovlivní)

         u duplexového provedení volte takovou kapacitu zařízení, aby čas mezi regeneracemi činil min.  6 hodin

 

Pokud si však nejste jisti svou volbou, nechte si zpracovat nezávaznou nabídku (i alternativní) na dodávku změkčovacího zařízení.  

 

VSTUPTE